ADOSLIFECARE

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Nedokážete sa postarať

o svojho blízkeho doma?

Radi vám pomôžeme s plánovanou aj akútnou ošetrovateľskou starostlivosťou u vás doma.

KONZULTÁCIE ZDARMA

02 / 321 23 455

033 / 321 23 44

9.00 h - 15.00 h

1 – 2 týždne

1. krátkodobá starostlivosť

• krátko trvajúce ochorenie

• návrat po prepustení z nemocnice

• zotavovanie sa po operácii

viac než mesiac

2. dlhodobá starostlivosť

• starostlivosť o pacienta na lôžku

• vážnejšie dlhodobé ochorenia

• pomoc pri zomierajúcom

Radi vám pomôžeme s plánovanou aj akútnou ošetrovateľskou starostlivosťou u vás doma.

Návrh individuálneho liečebného plánu vám pripravíme na základe:

• zdravotného stavu pacienta

• rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti

• počet a frekvencia návštev

Kto sme

O nás

ADOS Life Care– Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje odborné ošetrovanie a všetky výkony realizujeme u pacientov doma, alebo v inom, pre neho prirodzenom prostredí.

Svoju činnosť vykonávame na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S12901-2023-OP-2, v Bratislave a Trnave, prípadne v ich blízkom okolí. Odborné ošetrovanie poskytujú skúsení odborníci v odbore ošetrovateľstvo s dlhoročnou praxou, ktorí sú registrovaní v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek evidovaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka. Sú absolventmi vzdelaní vyššieho stupňa/ v špecializácii na komunitné ošetrovateľstvo, intenzívna starostlivosť o dospelých. Svoju odbornosť si neustále zvyšujú prostredníctvom certifikácie na interných a externých odborných seminároch.

Väčšina našich pracovníkov má aj osobnú skúsenosť so starostlivosťou o svojich blízkych a preto sa vieme vžiť do Vašej situácie a spolu s Vami hľadať to najlepšie riešenie. Povieme Vám čo je hradené zo zdravotného poistenia, čiastočne alebo úplne a za čo je potrebné doplácať.Odborní garanti:
Mgr. Zuzana Krajčovič, ADOS LIFE CARE Bratislava
Mgr. Renáta Popundová, ADOS LIFE CARE Trnava

1
.

Pravidelné aktivity

2
.

Vysoko kvalifikovaný personál

3
.

Rodinný prístup

PODCAST s jej zakladateľom Petrom Mrvom

Nie vždy je potrebné a komfortné cestovať za lekárskym vyšetrením a starostlivosťou. Niektoré zdravotné úkony sa dajú urobiť aj v prostredí domova. Práve preto na Slovensku fungujú tzv. ADOS-ky - Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Jedna taká vznikla v Trnave. Rozprávali sme ja s jej zakladateľom Petrom Mrvom. O čo ide a kto služby ADOS-ky môže využiť sa dozviete v podcaste.

Naše

Služby

Poskytujeme sociálne služby v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní.

OŠETROVATEĽSKÁ
STAROSTLIVOSŤ

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom, ktorí vyžadujú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Službu poskytujeme aj pri náhlych či krátkodobých ochoreniach, po prepustení z nemocnice, po operáciách alebo jednodňových zákrokoch. Ponúkame pomoc pri jednorazových výkonoch ako je podávanie liekov, odber krvi, výtery a podobne a to na základe ordinácie lekára. Odborné ošetrovanie poskytujeme skúsenými odborníkmi v odbore ošetrovateľstvo s dlhodobou praxou, ktorí sú registrovaní v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, evidovaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

PRENÁJOM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A PREVENCIA PRELEŽANÍN

Zdravotnícke pomôcky majú byť oporou Vám alebo Vašim blízkym na ceste k uzdraveniu mimo zdravotníckeho zariadenia. Zaručujeme dovoz a montáž priamo u Vám domov. Radi Vám poradíme pri výbere správnych produktov. Minimálna doba prenájmu je 1 mesiac. Ponúkame široký sortiment aktívnych antidekubitných matracov, ktoré Vám zabezpečia ideálnu prevenciu alebo liečbu už existujúcich dekubitov.

Ponuka

MODERNÉ OŠETRENIE CHRONICKÝCH RÁN

Ponúkame nové moderné ošetrenie chronických rán v spolupráci s renomovaným výrobcom zdravotníckych pomôcok najvyššej kvality. Pomôcky s výbornými liečebnými výsledkami sú pre nášho pacienta bezplatné.

INŠTRUKTOR ZDRAVOTNÝCH CVIČENÍ „ STABILIZÁCIA A MOBILITA“

Unikátny cvičebný SM Systém (Stabilizácia a mobilita )predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým chrbticu. SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb - mobilitu.

Účinná pomoc cvičenia:

- pre pacientov po operáciách chrbtice
- pri hernii disku, skolióze, spinálnej stenóze
- pri stuhnutí svalov krku – podceňovaný stav, ktorý môže priniesť ďalšie problémy
- pri bolesti v oblasti lopatiek
- pri ochabovaní svalstva chrbta

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

Táto služba nie je dočasne dostupná v Trnave.

Najčastejšie otázky

Ako postupovať

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť a nedokážu samostatne chodiť na ošetrenie. Väčšina pacientov, ktorí využívajú služby ADOS sú chronicky chorí, ale je určená aj pri krátkodobom ochorení alebo pri zotavení sa po operácii.

V prípade, že potrebujete domácu ošetrovateľskú starostlivosť, je potrebné, aby sa obrátil na ADOS, ktorú si môže vybrať podľa slobodnej voľby zdravotníckeho zariadenia.. Vedúca sestra ADOS podá žiadateľovi (zväčša rodinnému príslušníkovi v zastúpení pacienta) podrobnú informáciu o spôsobe poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Po predložení lekárskych správ sestra ADOS pacienta navštívi v domácnosti s cieľom získania obrazu o jeho zdravotnom stave, ošetrovateľskom probléme, ktorý treba riešiť. Zároveň môže vystaviť návrh na domáce ošetrovanie. Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti (vyplnené tlačivo) svojím podpisom a pečiatkou odporúča všeobecný lekár pacienta.

Jednorazové alebo krátkodobé výkony ako je podávanie liekov, odber krvi, výtery a pod. vykonávame na základe ordinácie lekára.

Akých pacientov prijímate do domácej starostlivosti a kto to platí?

Do našej domácej starostlivosti berieme všetkých pacientov, ktorí o to požiadajú sami, prípadne prostredníctvom svojich zástupcov. V súčasnosti nemáme podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, takže všetky ošetrovateľské výkony si pacient hradí sám. Ceny poskytovaných výkonov ADOS sú v platnom cenníku.

Kedy môže sestra prísť ošetriť pacienta?

Náš dispečer si s vami vždy dohodne termín a čas návštevy, ktorý vám vyhovuje. Keďže sestry ošetrujú počas dňa viacero pacientov je možné, že sa čas návštevy zmení, o zmene vás bude informovať dispečer. V prípade, že pacient chce aby prišla sestra v inom čase ako počas pracovných dní medzi 7.00 až 17.00, zaplatí za túto návštevu príplatok. V prípade požiadavky pacienta ošetrujeme aj počas sobôt a nedelí a cez sviatky.

Ako často sa môžu chodiť ošetrovať pacienti domov?

Naše sestry chodia ošetrovať pacienta v súlade s jeho individuálnymi potrebami.

Ako dlho môže sestra chodiť ošetrovať pacienta?

Doba domáceho ošetrovania závisí od zdravotného stavu pacienta, pravidelne vyhodnocujeme priebeh a výsledky ošetrovateľskej starostlivosti a konzultujeme ich s lekárom, v ktorého starostlivosti sa nachádzate.

Aký zdravotnícky materiál používa sestra na ošetrenie?

Sestra používa ten zdravotnícky materiál, ktorý pacientovi predpísal ošetrujúci lekár. Sestra nemá právo predpisovať žiaden zdravotnícky materiál.

ČO JE NAŠOU NÁPLŇOU PRÁCE?

Kompletný servis domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Starostlivosť poskytujeme všetkým pacientom, ktorí o to požiadajú sami, prípadne prostredníctvom svojich zástupcov.

Ponúkame komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pre klientov

- po skončení liečby v nemocnici (doliečovanie)

- akútne chorých bez potreby hospitalizácie

- chronicky chorých

- pacientov v terminálnych stavoch

V súčasnosti nemáme podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, takže všetky ošetrovateľské výkony si pacient hradí sám. Ceny poskytovaných výkonov ADOS sú v platnom cenníku.

Dispečing

Dostupnosť dispečingu je pondelok až piatok od 9.00 h - 17.00 h.

Telefonický odkaz, SMS, email

Váš telefonický odkaz alebo SMS nám môžete zanechať nepretržite!

Práca v teréne

Prácu v teréne zabezpečujeme nepretržite.

OBJEDNÁVANIE A HRADENIE OŠETROVANIA

Cenník

Ak máte záujem o naše služby nám napíšte email na adresu ba@adoslifecare.sk alebo ,
prípadne nám zavolajte na 02 / 321 23 455 alebo 033 / 321 23 44.

Konzultácie poskytujeme bezplatne v čase medzi 9.00 a 15.00 hod.

V súčasnosti nemáme podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, takže všetky ošetrovateľské výkony si pacient hradí sám.
Ceny poskytovaných výkonov ADOS sú uvedené v platnom cenníku.

Služby sa hradia v hotovosti prípadne platobnou kartou.

CENNÍK

platný od 5.5.2023

V prípade, že potrebujete dlhodobé domáce ošetrovanie napíšte nám email alebo nám zavolajte a prekonzultujte Vaše požiadavky.

Kontaktný formulár

Neváhajte nás kontaktovať

Dohodnite si konzultáciu.

captcha


Súhlasím so spracovaním osobných údajov na komunikáciu.

Bratislava

Mgr. Zuzana Krajčovič

ADOSLIFECARE
Studená 3, 821 04 Bratislava

02 / 321 23 455

Trnava

Mgr. Renáta Popundová

ADOSLIFECARE
Jaderná 2, 917 01 Trnava

033 / 321 23 44